Strona główna » PRACA » Ogłoszenia o naborze » Rozstrzygnięte » Ogłoszenie o konkursie z dnia 17.08.2015r. » Drukuj Drukuj

Ogłoszenie o konkursie z dnia 17.08.2015r.

PREZYDENT  MIASTA  BYDGOSZCZY

ogłasza konkurs na stanowisko

D Y R E K T O R A

Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”

 w Bydgoszczy, przy ul. Przodowników Pracy  12

 

 

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618) tj:

 • wykształcenie wyższe;
 • wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy;
 • nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie;

oraz

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

Oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (np. dyplomy, świadectwa, certyfikaty itp.);
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, wskazany w ogłoszeniu o konkursie (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
 • inne dokumenty w  szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 • pisemną koncepcję funkcjonowania Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.);
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 168);
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zaklejonych kopertach z  napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy”, na których kandydat umieszcza również swoje imię i nazwisko oraz adres zwrotny i numer telefonu kontaktowego, można składać  osobiście  w Referacie Kadr Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, pok. nr 11 albo przesłać pocztą na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, w  terminie 30 dni od  daty ukazania się ogłoszenia.          

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

O dopuszczeniu do konkursu bądź odrzuceniu oferty oraz o terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie przez Komisję Konkursową.

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone w terminie do 31 października 2015 r.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy dostępne są w Referacie Kadr Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, pok. nr 11.


Metryka informacji

Wytworzył(a): Agata Rzepińska (2015-08-17)
Opublikował(a): Agata Rzepińska (2015-08-17 08:21:42)
Zmodyfikował(a): Agata Rzepińska (2015-10-17 18:59:43)
Powód zmiany: aktualizacja informacji - Wersja nr.: 2
Liczba odsłon: 4455 Zobacz pełny rejestr zmian »