Strona główna » DANE OGÓLNE » Deklaracja dostepności » Deklaracja dostępności » Drukuj Drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,, BORPA” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.borpa.bydgoszcz.pl i www.borpa.bydgoszcz.pl  

Data publikacji strony internetowej: 09.06.2009r  .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.01.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA”
ul. Bernarda Śliwińskiego 12
85-843 Bydgoszcz
tel. 52 3755405; 52 3617682
borpa@poczta.onet.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  do kontaktu jest Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA”.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Skargi można składać:

 1. pocztą na adres:
  Dyrektor - Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,,BORPA”
  ul. Bernarda Śliwińskiego 12
  85-843 Bydgoszcz
 2. drogą elektroniczną na adres: borpa@poczta.onet.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,, BORPA”, ul. Bernarda Śliwińskiego 12

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Wejście główne od ul. B. Śliwińskiego bez utrudnień, umożliwia dostęp do części parterowej, gdzie mieści się Rejestracja Ośrodka, Dział Profilaktyki, dostęp do I piętra.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W Ośrodku jest winda z dojazdem bez utrudnień.

 1. Pochylenie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 1. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Parking ogólnodostępny, osiedlowy.

 1. Prawo wstępu z psem asystującym ( utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 1. Tłumacz migowy na miejscu lub on- line.

Brak.

 1. Inne informacje.

Ubikacje dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku na parterze i piętrze.


Metryka informacji

Wytworzył(a): Agata Rzepińska (2021-01-25)
Opublikował(a): Agata Rzepińska (2021-01-25 12:42:25)
Zmodyfikował(a): Agata Rzepińska (2021-01-25 12:57:03)
Powód zmiany: aktualizacja informacji - Wersja nr.: 2
Liczba odsłon: 4253 Zobacz pełny rejestr zmian »